Fütürizm ve Kesinlikçilik: Sanat Akımlarının Karşılaştırılması

Fütürizm ve Hassasiyetçilik_ Sanat Akımlarının Karşılaştırılması

Fütürizm nedir?

Fütürizm, İtalya’da ortaya çıkan avangart bir sanat ve sosyal harekettir. Fütürist felsefenin ardından birçok manifesto oluşturuldu ve bunlardan en önemlisi Filippo Tommaso Marinetti tarafından 1909 yılında yayınlanan Fütürizm Manifestosu’ydu. Fütüristlerin geçmişe yönelik tutumu, geleneğin uzlaşmaz bir şekilde reddine dayanıyordu. Diğer taraftan Fütüristler gençlik kültünü, sanayileşmeyi, hızı, teknolojiyi ve modernleşmeyi yüceltiyorlardı. Fütüristler genellikle kültürel ve daha geniş toplumsal değişim mücadelesinin şiddet unsurunu vurguluyorlardı. Fütürizm, edebiyatın yanı sıra resim, heykel, mimari, endüstriyel tasarım, müzik, film, dans ve moda alanlarında da gelişti.

Fütürizm Sanat Akımı Rehberimizin tamamına bakın.

Fütürizmin özellikleri arasında kültür alanında geleneksel değer çerçevelerinin reddedilmesi, yani geçmişinin ağırlığından kurtulmuş bir sanat için çaba gösterilmesi, gençliğin toplumsal gelişimin temel sermayesi olarak vurgulanması, teknoloji, kentsel alanların modernizasyonu, endüstriyel tesislerin dinamizmi, araba veya uçak gibi nesnelerin temsili yoluyla hızın keşfedilmesi sayılabilir.

Önemli Fütüristler: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini, Gerardo Dottori, Fortunato Depero, Luigi Russolo, Natalia Goncharova, Mikhail Larionov, Antonio Sant’Elia.

Fütürizm Art Deco, Cubo-fütürizm, Konstrüktivizm, Rayonizm, Vortisizm ve Precisionizm’i etkilemiştir.

Hassasiyetçilik nedir?

Hassasiyetçilik ilk özgün Amerikan modernist hareketidir. Bu hareket Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmış ve en önemli başarılarını 1920’ler ve 1930’larda elde etmiştir. Hassasiyetçiler sanatsal dillerini oluştururken Kübizm, Fütürizm ve Pürizm deneyimlerine dayanmışlardır. Bu sanatçılar çalışmaları için, gökdelenlerin, asma köprülerin ve hızlandırılmış sanayileşme dalgasıyla yaratılan mekanların mimarisiyle karakterize edilen Amerikan gerçekliğinden ilham aldılar.

Precisionism terimi 1927 yılında sanat tarihçisi Alfred H. Barr tarafından ortaya atılmıştır. Avrupa Avangard hareketlerinin Hassasiyetçiler üzerindeki etkileri çok çeşitli ve tartışılmaz olsa da, Hassasiyetçilerin kendileri bu sürekliliğe başvurmadılar. Çalışmalarında otantik Amerikan nitelikleri konusunda ısrarcı oldular. Resimleriyle, savaş sonrası ilerleme, modernleşme, büyük bilimsel başarılar ve mimari değişim dalgasının yanı sıra Büyük Buhran ve ekonomik kriz dönemine de damgasını vuran iki savaş arası Amerikan gerçekliğinin bir tür kroniğini oluşturdular. Precisionists New York’ta Whitney Studio Club’da birlikte sergi açmaya başladı. 1920’lerde Charles Daniel Galerisi’nde de sergiler açtılar. Bu galerinin 1932’de kapanmasının ardından Edith Halpert’in Downtown Galerisi bu grubun mekânı oldu.

Bu akımın önemli temsilcileri Charles Sheeler, Charles Demuth, Niles Spencer, John Storrs, Stuart Davis, Joseph Stella, Charles Rosen ve Georgia O’Keeffe’dir.

Kesinlikçilik Pop sanatını büyük ölçüde etkilemiştir.

Precisionism Sanat Akımı hakkındaki rehberimizin tamamına bakın.

Fütürizm ve Hassasiyetçilik Benzerlikleri

Fütürizm ve Hassasiyetçilik arasındaki benzerlikler çok sayıdadır: geometrizasyon, sanayileşme konusunun ele alınması ve kentsel ve kırsal çevrelerin bölünme araçları kullanılarak temsil edilmesi.

Fütürizm Hassasiyetçiliğe Karşı: Geometrizasyon

Post-empresyonist etki, daha doğrusu Cezanne’ın doğadaki tüm sahnelerin üç temel geometrik cisme – silindir, küre ve koni – indirgenmesine dayanan geometrizasyon ilkesi, modern resmin gelişimi için kilit öneme sahipti. Kübistler bu fikri geliştirdiler ve daha sonra Fütüristleri ve onlar aracılığıyla da Hassasiyetçileri etkilediler. Resmin iki boyutluluğu aracılığıyla otantik doğasının araştırılması, sahnenin geometrik yapılandırılmasıyla tam olarak desteklenmiştir. Fütüristler ve Hassasiyetçiler tarafından ele alınan konular, yani kentsel değişimler, toplu inşaat ve sanayileşme, geometriye dayalı sanatsal bir dilin geliştirilmesini destekledi.

Fütürizm ve Hassasiyetçilik: Sanayileşme

Sanayileşme olgusu hem Fütüristlerin hem de Hassasiyetçilerin en ortak temalarından biridir. Avrupa ve Amerika’da yirminci yüzyılın başlarında hızlanan sanayileşme süreci, toplumların hem kültürel hem de ekonomik düzeyde değişim kapasiteleri üzerine düşünmek için bir alan açmıştır. Her iki hareketin sanatçıları da sanayileşme sürecini, tam da fabrikalarda çalıştıkları için kırdan kente kitleler halinde göç eden geniş kitlelerin özgürleşmesinin temeli olarak görmüşlerdir. Fütüristler bu anlamları sanatlarına daha yoğun bir şekilde yüklerken, Hassasiyetçiler kendilerini çevreleyen bu tür sahnelere ilişkin izlenimlerini kaydettiler.

Mario Sironi, Bacalı kent manzarası, 1930, tuval üzerine yağlıboya, 49 x 67 cm, Pinacoteca di Brera, Milano
Charles Sheeler, Klasik Manzara, 1931, tuval üzerine yağlıboya, 63,5 x 81,9 cm, The National Gallery of Art, Washington, D.C.

Fütürizm ve Hassasiyetçilik: Kentsel ve kırsal alanların sunumu

Kentsel mekânlar konu olarak çok daha fazla yer alsa da, hem Fütüristler hem de Hassasiyetçiler kırsal alanlardan sahnelerle ilgilendiler. Kent yaşamı deneyiminin dinamizmi, gökdelenler, sokak lambaları, köprüler, demiryolları ve sanayi tesisleri, yalıtılmış pastoral bir kavram olarak kırsal alanın karşısında değil, aksine aynı deneyimin iki yüzünü oluşturuyor. Charles Sheeler, Niles Spencer, Sanford Ross ve Ralston Crawford gibi birçok sanatçı, kır yolları, çiftlik evleri, ahırlar ve kulübeler gibi kırsal veya pastoral bir ortama daha yakın temaları araştırdı. Fütüristler, geometrizasyon ve perspektif deneylerini farklı manzaralara taşıyan Aeropainting adlı manzara resminin özgün dilini formüle ettiler.

Fütürizm ve Kesinlikçilik: Bölümcülük

Kübist kompozisyon yapılandırma ve geometrileştirme ilkelerine ek olarak, Fütüristler ve Hassasiyetçiler renkle ilişki söz konusu olduğunda post-empresyonist yöntemleri benimsemişlerdir. Renkli alanların özel dinamiklerini yaratmak, her iki akımdan sanatçılar için de büyük önem taşıyordu çünkü ışık ve gölgelendirmeye yönelik geleneksel yaklaşımı reddediyorlardı. Bu nedenle, renkli alanların tamamlayıcı ilişkilerin dinamikleri aracılığıyla farklı derecelerde aydınlık veya karanlık oluşturması gerekiyordu. Fütüristler, boyanmış sahnede titreşim ve hareket izlenimini güçlendirdiği için özellikle bölümleme yöntemini vurgulamışlardır. Hassasiyetçiler, Hassasiyetçi resimlerde insan figürünün ve herhangi bir eylemin çoğunlukla bulunmadığı göz önüne alındığında, bu renklerle formüle edilen uygun atmosferi oluşturmak amacıyla tamamlayıcı renk alanlarını eşleştirmeye odaklanmışlardır.

Giacomo Balla, Sokak Işığı, 1909, tuval üzerine yağlıboya, 174,7 × 114,7 cm, Modern Sanat Müzesi, New York
Georgia O’Keeffe, New York Street with Moon, 1925, tuval üzerine yağlıboya, 122 x 77 cm, Thyssen-Bornemisza Ulusal Müzesi, Madrid

Fütürizm ve Kesinlikçilik Arasındaki Farklar

Fütürizm ve Hassasiyetçilik arasındaki farklar, toplumsal angajman derecesi, Amerikan ya da uluslararası eylem alanı, manifestoların yokluğu ve figürasyonla olan ilişkiyle ilgilidir.

Fütürizm ve Hassasiyetçilik: Sosyal katılım

Toplumsal katılım, Fütürist hareketin temel değerlerinden biriydi. Fütüristler sanatlarını kendi kendilerine yeterli görmemiş, toplum için gerekli olduğunu düşündükleri daha geniş bir kültürel dönüşümün parçası olarak görmüşlerdir. Bu sanatçılar çeşitli örgütlenme biçimleri, yayınların basımı, performanslar ve fütürist gecelerdeki toplantılar aracılığıyla fikirlerinin görünürlüğünü artırmak için sürekli çalıştılar. Bu fikirler iki savaş arası dönemde birçok Fütürist’in faaliyet gösterdiği faşist harekete çok yakın ve agresif bir hal aldı. Hassasiyetçi uyumlu ve geometrize edilmiş kentsel ve endüstriyel sahneler ise kritik bir bileşen içermiyordu. Hassasiyetçilik, Fütürizm veya Toplumsal Gerçekçilik tarafından teşvik edilen angajman ile karakterize edilmemiştir. Bu yöne ait olan sanatçılar kaçış için değil, şimdiki anda farklı, uzak bir varlık için çabaladılar.

Fütürizm ve Hassasiyetçilik: Amerikan ya da uluslararası eylem alanı

Hassasiyetçilik, özgün bir Amerikan fenomeni olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu gruba mensup sanatçıların resim aracılığıyla formüle etmeye çalıştıkları Amerikan deneyimi, bu sanatı yerel bir bağlama daha da yerleştiriyor. Precisionism’in görsel şiirselliği Avrupa’daki avangart akımlar olan Kübizm ve Fütürizm deneyimlerinden doğmuş olsa da Precisionism’in fikirleri Amerika Birleşik Devletleri dışına yayılmamıştır. Fütürizm ise Doğu ve Batı Avrupa’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar belirgin bir uluslararası rezonansa sahipti.

Fütürizm ve Kesinlikçilik: Manifestoların yokluğu

Fütüristler manifestonun yayınlanmasını hareketin gelişimi için önemli bir faaliyet olarak gördüler. Fütüristler, manifestoyu bağımsız bir yayın şeklinde ya da bir gazetede makale olarak yazıp yayınlayarak, bu yollarla en etkili şekilde ulaşılabilecek geniş bir kitleyle iletişim kurdular. Manifestolar edebiyat, resim, heykel, müzik, mimari gibi birçok alanda yazılmıştır. Hassasiyetçiler hiyerarşik olarak yapılandırılmış bir örgüt değildi ve bu şekilde işbirliği eğilimleri de yoktu. Precisionistler birlikte sergi açmış ve bir değerler sistemini ve sanatsal yaratıcılık vizyonunu açık bir şekilde paylaşmış olsalar da, manifesto yazma ve yayınlama süreci yoktu.

Fütürizm ve Hassasiyetçilik: İnsan figürünün yokluğu

Figüratif resim Fütürizm’de oldukça gelişmiştir. Fütüristler, akademik resme ait olan ve resmin biçimsel unsurları ve kompozisyonuyla ilgili birçok koddan saparken, türler alanında bu sapma o kadar görünür değildir. Böylece natürmortlar, manzaralar, bireysel ve toplu portreler ve sahne türü varlığını sürdürdü. Dinamizm yanılsamasını güçlendiren renkçilik ile devrimci geometrizasyon, özellikle portre kompozisyonlarında başarılı bir şekilde sunulmuştur. Hassasiyetçiler ise genellikle insan figürünü resimlerinden çıkarmışlardır. Hassasiyetçiler, boyanmış bir figürün bireysel deneyimine değil, genel bir duygu olarak belirli bir sahnenin atmosferine odaklanarak, görsel duyumların mesafeli gözleminin kendine özgü bir ilkesini yarattılar.

Fütürizm Hassasiyetçiliği Nasıl Etkiledi?

Fütürizm, Precisionism’in görselliğinin oluşmasında önemli bir etkiye sahipti. Önde gelen bir Avrupa avangard hareketi olarak Fütürizm, kısa sürede uluslararası görünürlük kazandı. Modernleşme, sanayileşme ve teknolojik devrim süreci, Fütürizm’in sanat alanında başlattığı konulardır. Hassasiyetçiler, Rusya’daki Kübo-fütüristlerin yanı sıra Fütürizm ile bağlantılara işaret etme ve bu etkiyi kabul etme eğiliminde olmasalar da, bu bağlantıların var olduğu ve sadece temalarda değil, aynı zamanda resme biçimsel yaklaşımda, geometrizasyonda, bölümleme yöntemlerinde veya perspektif deneylerinde de görülebileceği inkar edilemez.

Fütürizm ve Kesinlikçiliğe Benzer Başka Hangi Sanat Akımları Vardır?

Fütürizm ve Hassasiyetçilik ile ilgili akımlar Kübofütürizm, Konstrüktivizm ve De Stijl‘dir.

About Saša Vojnović, M.A.

Saša Vojnović is an art historian and filmmaker. His fields of research include the history of modern art and cultural history. He researched the phenomenon of Countervisuality in the artistic experiment of Belgrade Surrealists, as well as the anti-colonialism of the Non-Aligned Movement as a European cultural heritage. He is currently working on the topic of the endangerment of Uyghur cultural heritage in contemporary China.